اعضای شورای مرکزی ۷ نفری کانون و مسئولیت هر یک در کانون به صورت زیر می باشند: سجاد خلیلی  دبیر کانون خانم خسروی  نایب دبیر کانون مهدی  طاهری  واحد آموزش برادران خانم  شیعه علی صالح  واحد آموزش خواهران محمد اکرمی-محمدعلی …
+ ادامه مطلب