جلسه اول کلاس تجویدپیشرفته وصوت ولحن برادران

جلسه اول کلاس تجویدپیشرفته وصوت ولحن برادران  چهارشنبه ۲۹آبان ساعت  ۱۲:۴۵ دردانشکده فنی برگزارخواهدشد. استاداین کلاس آقای وکیلی  نفراول مسابقات بین المللی اوقاف سال جاری می باشد.
+ ادامه مطلب

زمان جلسات کلاسهای قرآن برادران

*تفسیر: شنبه هاساعت۱۳-۱۴مسجد دانشگاه ارومیه *روخوانی وروانخوانی وتجوید مقدماتی: ۱-دوشنبه هاوچهارشنبه ها ساعت۲۱-۲۲نمازخانه ی خوابگاه۷ ۲-سه شنبه هاساعت۱۲:۴۵مسجددانشگاه ارومیه   توجه:هرکدام ازدانشجویان فقط باید دریکی از کلاسها ی تجویدبه طورپیوسته شرکت کنند.                                 *حفظ: ۱-یک شنبه هاساعت۲۱-۲۲نمازخانه ی خوابگاه ۷ …
+ ادامه مطلب

زمان جلسات کلاسهای قرآن خواهران

*تفسیر: شنبه ها ساعت۱۳-۱۴مسجددانشگاه ارمیه *روخوانی وروانخوانی وتجوید مقدماتی: ۱-یکشنبه ها  و سه شنبه هاساعت ۱۹-۲۰:۳۰خوابگاه بنت الهدی  ۲-دوشبه ها ساعت ۱۲:۴۵ مسجد دانشگاه ارومیه   توجه:سرویس رفت وبرگشت برای دانشجویان خوابگاه طوبی  درروزیکشنبه درمقابل خوابگاه طوبی آماده می باشد. …
+ ادامه مطلب

ثبت نام کلاس های روخوانی وروانخوانی وتجوید (مقدماتی وپیشرفته)وصوت ولحن وتفسیر تا پایان هفته ی دیگر تمدیدشد. محل ثبت نام:دفترکانون قرآن واقع در مجتمع فرهنگی  
+ ادامه مطلب

ثبت نام مسابقه ی تفسیر نوالرحمن تا۴آبان در دفتر کانون قرآن واقع برای تهیه جزوه مسابقه در مجتمع فرهنگی انجام می شود. مسابقه در هفتع اول آبان برگزار می شود. جزوه  مسابقه دردفتر کانون توزیع می شود.
+ ادامه مطلب