خصوصیات عباد الرحمن

همه ی ما ضمن خواندن قرآن به آیاتی بر خورده ایم که در آن ها از رستگاری و کامیابی گروه ی خاص در آخرت صحبت به میان آمده است. انسان هایی که به مقام خشنودی خداوند دست یافته اند و …
+ ادامه مطلب

شرایط نماز

از ایام کودکی در گوشش خوانده بودند نماز، نماز. پدر گفته بود نماز. از مادر شنیده بود نماز. در مسجد و مدرسه؛ و همه جا شینده بود نماز. آیا چند رکعت نماز می تواند این همه اثر داشته باشد و …
+ ادامه مطلب

سجده ی عزت

جوینده عزت باید بداند که همه عزت از آن خداوند است و به چیزی از آن دست نمی یابد جز آنکه عزت را از خود و دیگران- از ما سوای الله-  نفی کند. این معنا در حال سجده که همراه …
+ ادامه مطلب

مناجات در ادب فارسی

مناجات در ادب فارسی یک سبک نیست، بلکه یک "ژانر" موضوع یا گونه ای ادبی مانند حماسه، طنز، مدح و غیره با کارکردهای مختلف شناختی، عقیدتی، سیاسی و اجتماعی است. مناجات رابطه عابد با معبود است. مناجات رابطه دوسویه بین …
+ ادامه مطلب

مدارا با افرادی که نماز اول وقت نمیخوانند!

آقا مهدی به نماز اول وقت اهمیت ویژه ای می داد و اصلا توی خونش بود که نماز را اول وقت بخواند؛ اما اصلا این طور نبود که اگر کسی نماز خود را اول وقت نخواند، با او برخورد کند. …
+ ادامه مطلب

نشانه قبولی نماز

قرآن ثمره نماز را، بازداشتن از فحشا و منکر می داند و این خاصیت، مقر و محتوای اصلی نماز و نشان قبولی اعمال و عبادت است. هسته ی بی مغز، رشد نمی کند و ثمر نمی دهد نماز بدون باز …
+ ادامه مطلب

محورهای تجلی مضامین اعتقادی در حوزه فروع دین در شعر شهریار

شهریار نیز در اشعار خود دسته ای از فروع دین یاد نموده و بر ادای آنها تکیه داشته است که نماز من جمله آن هاست. شهریار سروده زیبایی را به عنوان مقدمه در فروع دین آورده است که بیان می …
+ ادامه مطلب