شورای مرکزی کانون – سال ۹۲

اعضای شورای مرکزی ۷ نفری کانون و مسئولیت هر یک در کانون به صورت زیر می باشند:

سجاد خلیلی

 دبیر کانون

خانم خسروی

 نایب دبیر کانون

مهدی  طاهری

 واحد آموزش برادران

خانم  شیعه علی صالح

 واحد آموزش خواهران

محمد اکرمی-محمدعلی اصغری

 واحد تبلیغات و روابط عمومی

حمید محمدی نژاد

 واحد پژوهش و نشریات

خانم رسولی

 واحد اداری وروابط عمومی خواهران