اعضای شورا مرکزی

اعضای  شورای مرکزی کانون در سال ۹۶

نام

 سمت

آقای محمد مهدی دلفان

 دبیر کانون

خانم سمیه کریمی

 مسئول واحد خواهران

آقای معین الاسوند

 –

آقای سجاد قادری

 –

آقای سجاد معمار مقدم

آقای حسین فاطمی

 –

آقای علی ترکمانی

مسئول واحد گرافیک

آقای رضا ترکمانی

مدیریت وبسایت

آقای رضا پور اکرمی

خانم رخساره حبیبی

خانم زهرا جوهریان