امام سجاد : پرارزش‌ترین مردم کسى است که دنیا را مایه ارزش خود نداند.