لینک دانلودجزوه مسابقات هنری

 

توجه کنیدکه فقط ازفصل سه وچهارجزوه سوال میاد.kashanu.masjedun.com/uploads/401_1533_akhlagh.pdf