نتایج نهایی مسابقه تفسیر نوالرحمن

۱- فریده صالحی پور

۲- حدیثه غیاثی

۳- محسن امامی

۴-سیناعزیزی

۵-کبری محمدی

۶-سحرخلیلی

۷-زلفناز موسوی

۸-مهناز محمدلو

۹-احمدالهی

۱۰-بهنازرحیملو

۱۱-ساراقاسمی