ثبت نام مسابقات هنری درزمینه های قرآنی واسلامی

کانون قرآن وعترت طه(ع) دانشگاه ارومیه برگزارمی کند:
مسابقات هنری باموضوعات قرآنی واسلامی در رشته های:

 1. شعر
 2. خوشنویسی
 3. مقاله نویسی وداستان نویسی
 4. وبلاگ نویسی
 5. عکاسی
 6. نمایشنامه وفیلمنامه
 7. تذهیب ومعرق کاری
 8. نقاشی وطراحی

موضوعات:

 1. دربخش خوشنویسی ،تذهیب ومعرق کاری،نقاشی وطراحی آثاربایدبراساس آیات قرآن باشد.
 2. دربخش شعر،اشعاربایددرزمینه های فرهنگی اسلامی(مشکلات فرهنگی)یاقرآنی باشد.
 3. دربخش مقاله نویسی موضوعات سبک زندگی اسلامی وقرآنی،پاسخگویی قرآن به نیازهای روز،دلایل بی رغبتی جوانان به موضوعات قرآنی واسلامی می باشد.
 4. دربخش داستان نویسی،نمایشنامه وفیلمنامه موضوعات تاثیرآیات قرآن درزندگی جوانان وزندگی خانوادگی  می باشد.
 5. دربخش وبلاگ نویسی موضوعات سبک زندگی اسلامی،چرااسلام؟،پاسخگویی قرآن به نیازهای روز،دلایل بی رغبتی جوانان به موضوعات قرآنی واسلامی می باشد.
 6. دربخش عکاسی موضوع دانشگاه(ازلحاظ فرهنگی و…) می باشد.

زمان ثبت نام:۹آذرالی۲۰آذربه صورت اینترنتی
آخرین مهلت تحویل آثار:هفته آخردی
توجه مهم:۲۰درصدامتیازآثاربه صورت آزمون تستی ازیک جزوه کوتاه تعیین می شود.

برای تهیه جزوه به ساختمان مجتمع فرهنگی مراجعه فرمایید.آزمون تستی اوایل ترم۲برگزارخواهدشد.
جوایزمسابقه:مشهدمقدس،۶۰هزارتومان،۵۰هزارتومان،۴۰هزارتومان
آثاربرگزیده درنمایشگاه آثارقرآنی اوایل اسفندبه نمایش درخواهندآمدوبه مسابقات منطقه ای دانشجویان کشور ارسال خواهندشد.

ثبت نام در مسابقات