نتایج مسابقه تفسیرنوالرحمن

مسابقه تفسیرنوالرحمن سه شنبه۱۴آبان به طور همزمان درپردیس نازلو،انشکده ادبیات ودانشکده اقتصادبرگزارشد.

نتایج این مسابقه بعد۲۴آبان درسایت کانون قرارخواهدگرفت.