نتایج اولیه مسابقه تفسیرنوالرحمن

باعرض پوزش نسبت به تاخیربه وجودآمده دررونداعلام نتایج مسابقه تفسیرنوالرحمن،نتایج اولیه بدین شرح است:

۱)کبری محمدی،حدیثه غیاثی؛سحرخلیلی؛سیناعزیزی؛فریده صالحی پور؛محسن امامی امتیاز=۲۸

۲)سارا قاسمی،مهناز احمدلو،زلفنازموسوی؛احمدالهی؛بهنازرحیملو   امتییاز=۲۷

افرادبرگزیده بایدبرای تعیین رتبه بندی ومشخص شدن جوایزساعت۱۳روزیکشنبه این آینده به دفترکانون قرآن مراجعه کنند.