زمان جلسات کلاسهای قرآن برادران

*تفسیر:

شنبه هاساعت۱۳-۱۴مسجد دانشگاه ارومیه

*روخوانی وروانخوانی وتجوید مقدماتی:

۱-دوشنبه هاوچهارشنبه ها ساعت۲۱-۲۲نمازخانه ی خوابگاه۷

۲-سه شنبه هاساعت۱۲:۴۵مسجددانشگاه ارومیه

  توجه:هرکدام ازدانشجویان فقط باید دریکی از کلاسها ی تجویدبه طورپیوسته شرکت کنند.                                

*حفظ:

۱-یک شنبه هاساعت۲۱-۲۲نمازخانه ی خوابگاه ۷

۲-سه شنبه هاساعت۲۱-۲۲نمازخانه ی خوابگاه۷

توجه:درصورت استقبال دانشجویان غیرخوابگاه های نازلوکلاس حفظ ظهرهاهم برگزارخواهدشد.

  *تجوید پیشرفته وصوت ولحن:

چهارشنبه هاساعت۱۲:۴۵مسجددانشگاه ارومیه