جلسه اول کلاس تجویدپیشرفته وصوت ولحن برادران

جلسه اول کلاس تجویدپیشرفته وصوت ولحن برادران  چهارشنبه ۲۹آبان ساعت  ۱۲:۴۵ دردانشکده فنی برگزارخواهدشد.

استاداین کلاس آقای وکیلی  نفراول مسابقات بین المللی اوقاف سال جاری می باشد.