مراسم استقبال ازورودی های۹۲

مراسم استقبال ازورودی های ۹۲دانشگاه ارومیه توسط کانون قرآن وکانون مهدویت در روزهای سه شنبه۱۶ مهرویکشنبه۲۱ مهردرمجتمع فرهنگی برگزارمی شود.روزسه شبه مخصوص خواهران ویک شنبه مخصوص برادران است.

این مراسم مخصوص برادران وخواهرانی است که فرم مخصوص این دوکانون را روزثبت نام پرکرده اند و تمایل به همکاری با این دو کانون را دارند.