جلسه اول کلاس های قرآن خواهران

جلسه اول کلاس های تجویدوحفظوصوت ولحن,… روزدوشنبه ازساعت۱۳-۱۴درآمفی تئاترمجتمع فرهنگی برگزار می شود.