شرایط نماز

از ایام کودکی در گوشش خوانده بودند نماز، نماز.

پدر گفته بود نماز. از مادر شنیده بود نماز.

در مسجد و مدرسه؛ و همه جا شینده بود نماز.

آیا چند رکعت نماز می تواند این همه اثر داشته باشد و انسان را از همه آلودگی ها و پلیدی ها باز دارد؟ و داروی همه دردهای فردی و اجتماعی باشد؟

هر گاه در قرآن به این آیه می رسید که: (اِنَّ الصلوهَ تَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَ المُنکَر) ؛ همانا نماز از همه بدی ها و زشتی ها باز می دارد.

با تعجبی بیشتر می پرسید: نماز چگونه می تواند این آثار پر بار را داشته باشد؟ به ویژه آن که در میان مردم کسانی را می دید که نماز می خواندند، اما وجودشان مجموعه ای از انواع گناهان بود؛ نماز می خواندند و به یکدیگر دروغ می گفتند؛ نماز می خواندند و از یکدیگر بدگویی می کردند؛ نماز می خواندند و یکدیگر را فریب می دادند و اثری از نماز در زندگی آنان نبود.

با خود می گفت: نکند این همه خاصیت برای نماز جهت فریب ماست؛ یا ما خود را فریب داده ایم که در کنار چشمه نماز با آلودگی ها دست دوستی و آشتی داده ایم؟ این پرسش همیشه زندگی اش بود و لحظه ای او را آرام نمی گذاشت؛ تا آن که در کنار مرقد امام رضا (ع) دست سرنوشت او را با مردی آگاه و روشن ضمیر آشنا کرد. مرد با نگاه به چهره جوان به دنبال درونش پی برد و تشنگی سوال را از چشمانش خواند. لحظه ای نگاه مرد آگاه و جوان در هم گرده خورد. بر لب جوان سوالی رویید. تبسم مرد روشن ضمیر به استقبالش آمد. جوان پرسید: آیا نماز می تواند…..

مرد آگاه سکوت کرد. سکوتی که برای جوان می توانست هزار معنا داشته باشد و لبخند بر چهره اش نشست، سری تکان داد و آرام آرام گفت:

شیر بی یال و دم و اشکم که دید

این چنین شیری خدا هم نافرید

 

جوان منتظر ماند، اما مرد سکوت کرد. وقتی بی تابی جوان را برای فهمیدن دانست، به صمیمیت یک پدر که با فرزندش گفت و گو می کند قصه شیر بی یال و دم و اشکم را برایش تعریف کرد. چهره جوان گل  انداخت. آنگاه مرد دست بر شانه جوان گذاشت و گفت: نماز بی شرایط همانند آن شیر بی یال و دم و اشکم است که کاری از او ساخته نیست و شکل و اثری ندارد.

عزیز من! امروز تو چون شیری قدرتمند- اما نه آن شیر بی یال و دم و اشکم- تو صورتی داری و سیرتی، قالبی داری و قلبی. نماز تو نیز چنین است؛ صورتی دارد و سیرتی و قلبی دارد و قالبی. صورت و قالب نماز تو همین نشستن ها و برخاستن ها، خواندن ها و ذکر گفتن هاست… و صورت نماز به صورت تو جلوه می دهد و سیرت نماز به سیرت تو.

پرسیدی: از دو رکعت نماز چگونه می توان این همه انتظار داشت! جان من! بالاتر از این ها را باید انتظار داشت؛ اما به یک شرط!

-چه شرطی؟

-به شرط آن که تو همین الان برخیزی و در حضور من دو رکعت نماز با شرایط بخوانی.

جوان با شوق برخاست، رو به قبله ایستاد و دو رکعت نماز خواند. نمازی که شاید در زندگی اش به آن خوبی نخوانده بود.

مرد گفت: آیا همه شرایط نماز را در این دو رکعت جا دادی؟

-بله.

-چگونه؟

جوان فکری کرد و گفت: نیت، قیام، تکبیره الاحرام، رکوع، سجود، سلام و ….

مرد لبخندی زد و گفت: آفرین، درست گفتی، اما…

-اما چه؟

-شرایط را به جا آوردی، اما نه همه را…

تو از من نمازی خواستی که همه زشتی و پلیدی ها را دور کند. از فساد و فحشا و تباهی جلوگیری کند، در برابر دروغ و فریب و نیرنگ بایستد. این طور نخواسته بودی؟

چنین نمازی شرایط دیگری هم دارد. به روح این امام بزرگ سوگند، اگر مردم تنها به نیمی از این شرایط پایبند باشند، فرشتگان میهمانی دل های پاک و چشمان آسمانی آنها می شوند. جامه نماز تو باید مباح باشد؛ یعنی اگر درهمی از ناروا به دست آوری و با آن نخی تهیه کنی و با آن تکمه ای بر جامه خود بنشانی و با آن نماز گزاری، نمازت درست نیست. جوانی چون تو که حاضر نیست نخی به زور از مردم بگیرد چگونه حاضر می شود خون آنان را در شیشه کند؟ وقتی در مدرسه نماز به او آموخته اند که با آب، جامه و تن را و با غذای حلال، روح و روان را پاک کند، وقتی آموخته است که باید با آب مباح وضو بگیرد، غسل کند و به نماز ایستد، آیا هیچ گاه تن به تجاوز به مال مردم، حقوق و آبروی آنان خواهد داد؟

عزیز من! وقتی تو در جامعه ای زندگی کنی که مردم آن خوردن و آشامیدن از ظرف های طلا و نقره و استعمال آنها را (در وضو و…) حرام می دانند، آیا چنین مردم و جامعه ای به زراندوزی، احتکار و جمع ثروت و اندوختن طلا و نقره روی خواهند آورد؟ آری، چنین نمازهایی است که می تواند سعادت دو جهان را فراهم کند و لذت مناجات را در جان انسان بنشاند.

عزیز من! تو اینک در آغاز راهی و روح و فکر و ذهن تو آماده چنین نیایش های آسمانی است.