دبیر و نایب دبیر جدید کانون در سال ۹۱-۹۰

امروز دوشنبه ۹/۳/۱۳۹۰ شورای مرکزی جدید کانون قرآن و عترت طه (ع) دانشگاه ارومیه نخستین جلسه ی خود را برگزار کرد. این جلسه به انتخاب دبیر کانون و تقسیم وظایف پیش بینی شده در اساسنامه ی کانون اختصاص داشت.

به این ترتیب آقای بلال انصاف به عنوان دبیر و خانم نسرین حسینی به عنوان نایب دبیر کانون انتخاب شدند. سایر مسئولیت ها به شرح زیر به اعضا محول شد.

– خانم شوطی مسئول پژوهش و نشریات کانون
– آقای عارف نژاد مسئول آموزش برادران
– خانم رجب مسئول آموزش خواهران
– آقای نادم مسئول روابط عمومی و تبلیغات کانون