نتیجه ی برگزاری مسابقات قرآن

مرحله ی دانشگاهی بیست و ششمین دوره ی مسابقات قرآن کریم دانشجویان در روز سه شنبه ۹ آذر ۱۳۸۹ با حضور بیش از ۶۰ نفر از دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار شد.

در بخش شفاهی برادران که از ساعت ۹ صبح دیروز در محل مسجد دانشگاه و با داوری حاج حامد ولیزاده و حاج آقا وکیلی انجام شد، آقای حامد رحیم نژاد در رشته ی تلاوت تحقیق و آقای مهدی آقابالایی در رشته ی ترتیل حائز مقام اول شدند. همچنین در مسابقات خواهران که داوری آن بر عهده ی خانم ها سلیمانی و مهدی زاده بود خانم فرزانه دشتی در رشته ی ترتیل و خانم مرضیه محمدی در رشته ی تحقیق مقام اول کسب کردند.

در بخش کتبی که از ساعت ۱۳ در محل دانشکده ی کشاورزی برگزار شد نیز آقای صلاح رضایی در رشته ی تفسیر نفر اول شدند و خانم زهرا صالحیان نیز حائز مقام اول در رشته ی ترجمه و مفردات شدند.

لیست کامل شرکت کنندگان و امتیازات ایشان به شرح زیر است:
 رشته های شفاهی برادران

ترتیل   تحقیق   حفظ    
مهدی آقابالایی ۷۱ حامد رحیم نژاد ۷۳ عباس نادم ۱۰ جزء ۷۷.۵
امید وثاقی آرام ۶۹ سید عبدالرحیم سجادی ۶۶ رضا گلی ۵ جزء ۶۹.۵
جواد دلشاد ۶۵ اکبر خلیل زاده ۶۵ سید علیرضا صفوی ۵ جزء غ
حسین ثمودی ۶۳ جواد محبی ۵۸ علی رضا زاده جزء ۳۰ ۸۸.۵
اصغر شری زاده ۵۸.۵ رسول نریمانی ۵۸ فرهاد رشوندی کل ۹۷
بهنام داودنیا ۵۶ منصور سیفی ۵۵      
زیرار محمودی ۵۶ سعید کریمی کنگرلو ۵۳      
ناصر نظری ۵۶ توحید رادفر ۵۱      
صلاح رضایی ۵۵.۵ خلیل خضری ۵۱      
ناصر جعفرزاده ۵۴.۵ رضا فتح اله زاده ۴۵      
شاهین تیموری ۵۴ محمد حسین قدس غ      
قادر داننده ۵۲ روح اله شمس الدینی غ      
سعید اسماعیلی ۴۸          
علیرضا یاوری غ          
علی شعیبی غ          
بلال انصاف غ          

رشته های شفاهی خواهران

ترتیل   تحقیق   حفظ    
فرزانه دشتی ۷۵ مرضیه محمدی ۶۴.۲۵ بی بی عاطفه کلاتی ۲۰ جزء ۵۵.۵
فضه اختری فر (راننده امند) ۷۰ فاطمه استادی نجار ۵۷ راضیه شاهی سعادتلو ۱۰ جزء ۸۸
فریده میرزایی ۶۹ راضیه عرصه غ مطهره علیزاده ۱۰ جزء غ
زهرا البرزی ۶۸.۲۵     سعیده پوراسعیل ۵ جزء ۵۲
راضیه حلال خور ۶۵.۲۵     فاطمه عباسی ۵ جزء غ
سعادت کریمی ۶۴     طاهره جمشیدی جزء ۳۰ ۷۹.۵
سمیه حداد ۶۲.۲۵     نساء رجب جزء ۳۰ ۷۸.۵
رویا ابوالفتحی ۶۰     فریده میرزایی جزء ۳۰ ۴۳.۵
زهرا صالحیان ۵۹     سارا زارع جزء ۳۰ ۳۰.۵
سمیرا رحمانی ۵۷          
زینب رسولی ۵۶          
آرزو کبیری ۵۱          
روناک ابراهیمیان ۴۹          
سارا زارع ۴۱          
سکینه ادیب فر غ          
سلوا بهکامی غ          
سهیلا آیرملو غ          

رشته های بخش کتبی

تفسیر   ترجمه و مفردات
صلاح رضایی ۵۰.۹ زهرا صالحیان ۸۳.۳
ناصر نظری ۴۷.۴ مدینه مهدوی ۶۶.۷
زینب قلی زاده ۴۲.۱ رحیمه فتوحی ۶۶.۷
عباس نادم ۲۲.۸ شیوا بابایی ۴۳.۸
سهیلا بایرامزاده غ رویا ابوالفتحی ۲۹.۲
فاطمه استادی غ سکینه ادیب فر -۶.۳
راضیه عرصه غ اصغر شری زاده غ
فاطمه عباسی غ رضا فتح اله زاده غ
توحید محمودپور غ    
موسی دلنواز غ    
بلال انصاف غ    
سعید کریمی کنگرلو غ