ساعات حضور اعضای در دفتر کانون قرآن و عترت

۱۲:۳۰ تا ۱۳:۳۰

شنبه

آقای معمار مقدم

یکشنبه

آقای ترکمانی

دوشنبه

خانم کریمی

سه شنبه

آقای جوانمهر

چهار شنبه

آقای رحیمیان

 

برادران ساکن خوابگاه های داخل دانشگاه همچنین می توانند به دفتر خوابگاهی کانون قرآن و عترت واقع در طبقه اول خوابگاه شماره ۲ مراجعه نمایند.

ارسال دیدگاه